User Tools

Site Tools


befolkningsdata

Befolkningsdata

Uppgifter om hur många som bor i ett område, åldersstrukturen eller fördelningen mellan kvinnor och män är exempel på sådant som kan benämnas befolkningsdata.

Dataresurser

Befolkningsdata för olika länder finns att få tag i från exempelvis Världsbankens hemsida.

Uppgifter för Sverige på läns och kommunnivå finns på Statistiska centralbyråns hemsida (SCB).

Mer detaljerade uppgifter om var folk bor finns, men är på grund av restriktioner ofta svåra att få tag på. Kommuner kan ha uppgifter för sin kommun, och för forskningsändamål går det att få tillstånd att använda databaser med mer exakta uppgifter.

Den befolkningsdata som finns att tillgå är ofta i tabellform 1) )

Något annat som kan analyseras är förändring av befolkningen över tid.

Om den befolkningsdata som finns att tillgå inte enbart innehåller den totala befolkningsmängden inom ett område utan även underkategorier går det att exempelvis få fram information så som andel över 65 år eller andel kvinnor.

Visualisera befolkningsdata

Det finns många olika sätt att visualisera befolkningsdata, något som kan läsas mer om på sidan om tematiska kartor samt på sidan om kartogram.

Hur man rent praktiskt skapar tematiska kartor med olika programvaror beskrivs via länkarna nedan.

Tematisk karta i ArcGIS 10

1)
exempelvis som en Excel fil) och måste kopplas samman med exempelvis polygoner som motsvara områdena i GIS. Hur detta görs för olika programvaror beskrivs är lite olika. (Join from a table med ArcGIS 10)En grundläggande analys som brukar göras med befolkningsdata är att beräkna befolkningstätheten. Detta görs genom att befolkningen i respektive område divideras (delas) med områdets yta. Ett annat ord för att dividera ett värde med ett annat som ibland används i GIS programvaror är att normalisera , ett begrepp som bland annat används i ArcGIS . När det attributdata som skall visualiseras väljs under fliken Symbology i fönstret Layer Properties så finns precis under möjlighet att välja utterligare ett attributdata som Normalization , vilket alltså skulle kunna vara ytan för att resultatet skulle bli befolkning per yta.
befolkningsdata.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1