User Tools

Site Tools


vektordata

Vektordata

Vektordata är geografisk data beskriven som punkter (eng. point), linjer (eng. polyline) och polygon (eng. polygon). Bilden nedan visar ett träd representerat som en punkt, en stig som en linje och en sjö som en polygon.

Men i en dator är vektordata inte lagrade som bilder, utan som en vektorer som alla anger olika positioner.

  • En punkt är en position
  • Flera punkter (positioner) kan utgöra noder och länkas samman till en linje
  • Om banan av punkter (positioner) sluts så att de inramar en yta blir denna yta en polygon

En vektor kan beskrivas som något som har en längd och en riktning. Det är därför vanligt att man illustrerar en vektor som en pil. Om en vektor skall beskriva en position måste detta ske i relation till något, exempelvis att huset ligger 'en kilometer' (längd) 'väster om' (riktning) 'skolan' (utgångspunkten husets position beskrivs relativt mot).

I figuren nedan har vektorpilar ritats in som motsvarar hur alla punkter som bygger upp vektordatan positionsbestäms enligt formatet längd, riktning och utgångspunkt.

Läs mer om detta på Koordinatsystem och gradnät

Filformat för vektordata

Nedan följer några filformat för vektordata.

Andra former av geografisk data

Vid sidan av vektordata är rasterdata den andra huvudsakliga dataformen för geografisk data som används i GIS. Nedan visas samma område som i tidigare bilder men som rasterdata.

Skapa vektordata

Konvertera vektordata

Konvertera från raster till vektorformat

Konvertera från vektor till rasterformat

Konvertera mellan olika typer av geometriska vektorformat

vektordata.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1