User Tools

Site Tools


projicera_data

Projicera data i ArcGIS 10

För att erhålla ett tillförlitligt och korrekt resultat i ArcGIS bör de filer som används för analys ha samma koordinatsystem. Om en fil har ett annat koordinatsystem varnar programmet för detta då du lägger till data. Detta kan även kontrolleras genom att högerklicka på filen i Table of Contents och gå till

Properties > Source

För en vektorfil hittas denna information i rutan Data Source efter Projected Coordinate System.

För rasterdata scrolla nedåt i fönstret Property till Spatial Reference.

Om filen har ett annat koordinatsystem krävs att den projiceras om. ArcMap har olika verktyg för en sådan analys, beroende på om den data som ska behandlas är vektordata eller rasterdata.

Som exempel presenteras nedan hur en fil med Sveriges gamla officiella koordinatsystem RT90 2,5 gon V projiceras om till Sveriges nuvarande officiella koordinatsystem Sweref 99.

Projicera data i vektorformat

Använd verktyget Project i ArcToolbox

:ArcToolbox > Data Management Tools > Projections and Transformations > Feature > Project

Observera att analysen resulterar i en ny vektorfil med SWEREF99. Den ursprungliga filen kommer inte att förändras, den behåller RT90 2,5 gon V.

I rutan som kommer upp väljer du

Input Dataset or Feature Class: Vektorlagret som ska projiceras, i detta fall det lager som har RT90 2,5 gon V

Input Coordinate System (optional): Här kommer automatiskt vektorlagrets koordinatsystem att visas (ex. RT90_25_gon_V)

Output Dataset or Feature Class: Namn och plats för den nya omprojicerade filen.

Output Coordinate System: Här väljs det koordinatsystem den nya filen ska få via

Select > Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden > SWEREF99 TM.prj

Klicka sedan på OK. Om en grön prick visas framför Geographic Transformation (optional), klicka på den lilla pilen längst ut till höger för att välja mellan vilka koordinatsystem transformationen ska göras. För detta exempel väljs RT_90_To_SWEREF99_1. Observera att dessa transformationer går i bägge riktningar, därav kan även den motsatta ordningen väljas. Läs mer om detta på ArcGIS Desktop Help 10.0.

När analysen genomförts lägger sig det nya vektorlagret med koordinatsystemet SWEREF99 automatiskt överst i Table of Contents.

Projicera data i rasterformat

Använd verktyget Project Raster i ArcToolbox

ArcToolbox > Data Management Tools > Projections and Transformations > Raster > Project Raster

Även här skapas en ny fil som resultat av analysen, den ursprungliga rasterfilen behåller RT90 2,5 gon V.

I rutan som kommer upp väljer du

Input Raster: Här väljs den rasterfil som ska projiceras, i detta fall det lager som har har RT90 2,5 gon V

Input Coordinate System (optional): Här kommer automatiskt rasterlagrets koordinatsystem att visas (ex. RT90_25_gon_V)

Output Raster Dataset: Namn och plats för den nya omprojicerade filen.

Output Coordinate System: Här väljs det koordinatsystem den nya filen ska få via:

Select > Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden > SWEREF99 TM.prj

Klicka sedan på OK. Om en grön prick visas framför Geographic Transformation (optional), klicka på den lilla pilen längst ut till höger för att välja mellan vilka koordinatsystem transformationen ska göras. För detta exempel väljs RT_90_To_SWEREF99_1. Observera att dessa transformationer går i bägge riktningar, därav kan även den motsatta ordningen väljas. Läs mer om detta på ArcGIS Desktop Help 10.0.

När analysen genomförts lägger sig det nya rasterlagret med koordinatsystemet SWEREF99 automatiskt ovanför det ursprungliga i Table of Contents.

Undefined Coordinate System

Om en fil saknar information om koordinatsystem visas följande felmeddelande:

The following data sources you added are missing spatial reference information. This data can be drawn in ArcMap, but cannot be projected

Observera att detta meddelande inte alltid visas, beroende av vad som tidigare genomförts i programmet. Ofta märks detta problem ändå, då den nya filen brukar hamna ur bild. Du kan alltid kontrollera den nya filens koordinatsystem genom att högerklicka på filen i Table of Contents och gå till

Properties > Source

För en vektorfil hittas denna information i rutan Data Source efter (Projected) Coordinate System.

För rasterdata scrolla nedåt i fönstret Property till Spatial Reference.

Om den nya filen saknar koordinatsystem står här < Undefined >. Om filen helt saknar koordinatsystem krävs att den rektifieras. Ibland har dock filen givits ett koordinatsystem tidigare, men denna information kan ha försvunnit under filbehandling. Om du känner till vilket koordinatsystem filen tidigare givits, kan du föra in den informationen i ArcMap via ''Define Projection''.

Du kan visa filens utbredning i siffror (koordinater) genom att högerklicka på filen i Table of Contents och välja:

Properties > Source > Extent

Om en fil tidigare givits ett koordinatsystem visas här filens utbredning i koordinater enligt det koordinatsystemet, även om ArcMap saknar information gällande vilket det är. Genom dessa siffror är det därav möjligt att härleda vilket koordinatsystem filen tidigare givits. (Detta kräver dock givetvis en del kunskap om olika koordinatsystem. Läs mer om koordinatsystem här.) Om det kan tänkas att filen tidigare givits exempelvis SWEREF99 kan det vara värt att prova med verktyget ''Define Projection''. För säkerhets skull; arbeta med en kopia av filen som du skapar via ArcCatalog. )

projicera_data.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1