User Tools

Site Tools


gis

Geografiska informationssytem (GIS)

Geografiska informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system som kan fånga, lagra, Analysera och presentera geografiska data (data med en platstillhörighet). De två vanligaste datastrukturerna som geografiska data brukar lagras i är vektordata och rasterdata. Den exakta definitionen av GIS är omdiskuterad. USGS, som producerar kartor i USA skriver exempelvis:

“A GIS is a computer system capable of capturing, storing, analyzing, and displaying geographically referenced information; that is, data identified according to location. Practitioners also define a GIS as including the procedures, operating personnel, and spatial data that go into the system.” USGS:s hemsida

ESRI, en av mjukvarutillverkarna, skriver:

“A geographic information system ((GIS) integrates hardware, software, and data for capturing, managing, analyzing, and displaying all forms of geographically referenced information. GIS allows us to view, understand, question, interpret, and visualize data in many ways that reveal relationships, patterns, and trends in the form of maps, globes, reports, and charts. A GIS helps you answer questions and solve problems by looking at your data in a way that is quickly understood and easily shared. GIS technology can be integrated into any enterprise information system framework.” (läst 20120629) Se ESRI:s hemsida

Vissa föredrar att använda begreppet Geografisk IT eller GIT, där betonas mer de tekniska systemen. Andra begrepp som förekommer är Geomatik (Geomatics) och geoinformatik, båda termerna kan betraktas som lite bredare och täcker in mer, som geodesi, satellitnavigering, fotogrametri m.m. Inom samhällsvetenskapen lyfter man vanligen fram geografisk informationbehandling (GIB) för att betona att man använder GIS som ett verktyg. Debatten om GIS är ett verktyg eller en vetenskap har pågått under de senaste två decennierna. Geographic information science, förkortat GISc eller GIScience för att inte blanda samman med GIS, försöker ta ett vidare grepp. Ett bra exempel på hur det förändrats är hur tidskriften International Journal of Geographical Information Systems bytte namn till ''International Journal of Geographical Information Science'' år 1997. De olika beteckningarna och delvis en viss begreppsförvirring belyser på ett bra sätt att GIS är ett relativt ungt forskningsområde, som försöker hitta en plats i forskningsvärlden utanför och ibland på tvärs mot äldre ämnesindelningar.

Se gärna filmerna från projektet Geospatial Revolution för att se hur GIS används i samhället!

Programvaror

Några GIS programvaror som vi använder på Kulturgeografiska institutionen är de följande:

En liten bakdörr till våra sidor relaterade till GIS hittar du på gis.humangeo.su.se

gis.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1