User Tools

Site Tools


vagdata

Vägdata

Olika typer av vägdata

På grund av vägars långsträckta struktur brukar linjer betraktas som ett bra sett att representera dem. Polygoner (ytor) kan dock vara relevant i mycket storskaliga kartor där inte bara vägens sträckning utan också den yta den tar upp är relevant.

Då vägnät skall analyseras kan raster ibland vara fördelaktigt att använda. Beskrivningar för att göra om vektordata till raster i olika programvaror finns via länkarna nedan:

Dataresurser

Sveriges vägar som linjer i Shape format (SHP) finns att ladda ner från GSD. Observera att samtliga av lantmateriets kartor som går att ladda ner som SHP innehåller vägdata, alltså inte bara Vägkartan. Det som skiljer kartorna åt är skalan och därför också genaraliseringsnivån. I översiktskartan finns helt enkelt inte varje liten gata med, medan det är fallet i Fastighetskartan.

Filerna från Digitala kartbiblioteket som innehåller VL (exempelvis VL_trk för Terrängkartan eller fast_VL för Fastighetskartan) är de som innehåller vägdata. Filen som innehåller VO inehåller övriga vägar, så som gångstigar och cykelbanor.

Som attributdata till vägdata från GSD finns bland annat kategorikod (KKOD), kategori, vägnummer och längd. Det finns i filen ingen direkt uppgift om hastighetsbegränsningarna på vägarna, även om det för olika kategorier av vägar (och därmed för olika KKOD:er går att uppskatta hastigheten det torde röra sig om). Om man verkligen vill ha de exakta hastighetsbegränsningarna går det att finna i Trafikverkets karttjänst Information om vägar.

Analysera vägdata

Ett vanligt sätt att analysera vägar är att betrakta vägarna som ett nätverk för transport och ta reda på sådant som avstånd från platser längs vägnätet eller tid det tar att ta sig från platser om man färdas längs vägnätet.

Sådana typer av analyser kräver att man gör om vägnätet till ett kostnadsraster. Mer om analysmetoderna ges via länkarna nedan.

Ett annat vanligt sätt att använda vägar i en analys är att skapa en buffer runt vägarna. Detta om man vill veta exempelvis vilka områden som ligger inom (eller bortom) hundra meter från en motorväg. Instruktioner för att skapa buffrar ges via länkarna nedan.

Ett effektivt sätt att använda vägdata är att göra nätverksanalyser. En sådan görs genom att vägdatan byggs ihop till ett nätverk med verktyget Network Analyst. Med verktyget kan man enkelt beräkna snabbaste vägen mellan två eller flera punkter, serviceytor med hänsyn till tid längst med vägnätet och så vidare.

vagdata.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1