User Tools

Site Tools


oversiktskartan

Översiktskartan

En officiell karta i skala 1:250 000. Den ersatte den äldre Röda kartan. Översiktskartan trycks i 21 kartblad. I allt väsentligt överstämmer manér och innehåll den tidigare röda kartan. Den redovisar öppenmark och skog, viktigare vägar och tätorter. Topografin redovisas med höjdkurvor och terrängskuggning. Kartan trycks på båda sidorna på ett pappersark. Mindre papper går på så sätt åt. Precis som Fastighetskartan, Terrängkartan och Vägkartan så har kartan även en utfallande kartbild men blekare tryckt, dvs i marginalen där uppgifter om koordinatsystem m.m. finns. Översiktskartan har förutom Sweref 99 även Georef och UTM systemen tryckta på kartan.

För den digitala vektorversionen se: GSD Infoblad

För en översikt av alla lantmäterites kartor se sidan om Lantmäteriets kartor.

oeversiktskartan_omslag.jpg

oeversiktskartan_253_goeteborg_2012.jpg

Översiktskartan bladet 253 Göteborg

I Översikskartan i skala 1:250 000 från 2012 får man en överblick av ett större område. Lägg märke till den utfallande kartbilden i kartbladskanten.

oeversiktskartan_kartbladsoeversikt.jpg

Kartbladsindelningen är anpassad efter landet så i vissa fall blir det överlappningar. Se exemplevis bladen 262 Sundsvall och 263 Umeå.

oversiktskartan.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1