User Tools

Site Tools


geodata

Geodata vid Stockholms universitet


WMS-tjänster från Lantmäteriet
För att studenter ska komma åt Lantmäteriets wms-tjänster nu när det är distansundervisning, får SU ett tillfälligt konto hos Lantmäteriet fram till 31 augusti.
Information om kontot finns i Athena, (SU-konto + registrerad i Athena), https://athena.su.se/. Sök och välj “kursen” Geodata i kurskatalogen i Athena. Under fliken Kurser finns länk till Kurskatalog för siten.
Informationen finns även på Mondo, (SU-konto) https://mondo.su.se/join/site/6be46842-2039-4fb6-95c1-2dfa1a7c78f6
14 april 2020 /Torsten

Geodatatjänsten GET (https://maps.slu.se/get) har som många märkt förändrat sina nedladdningsformat för vissa data! T.ex. är LAZ (komprimerat LAS) ny standard för Lidardata + att flera dataset numera levereras som “tiles” vilket innebär att studenterna måste slå samman dessa (“merge”). Vi som har studenter i GIS-labben får informera om detta och försöka att skriva om övningarna så snart det går. /Stefan


Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet.

För information om geodata från Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån, Sjöfartsverket och Sveriges Geologiska Undersökning för användning inom utbildning, forskning och kulturverksamhet se: https://geodata.se/anvanda/forskning-utbildning-och-kulturverksamheter/

Hämta geodata för nedladdning av geodata använd GET hos SLU, https://maps.slu.se/get

GET - Information https://twitter.com/support_get

Karttjänster Lantmäteriets WMS (Web Map Services) på GET: http://gisela.humangeo.su.se/wms-get_20191217.pdf alternativt GET info, map services

Anslutningsfiler för QGIS och ArcGIS kan hämtas på, ftp://salix.slu.se/download/wmsConnect

Publicering av geodata Källhänvisning och upphovsrätt för digitala kartor och geodata.
https://www.geodata.se/globalassets/dokumentarkiv/samverkan/forskning-utbildning-och-kultur/kallhanvisning_och_upphovsratt.pdf

Kontakt torsten.hakansson@su.se


Svenska Marktäckedata från Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/

Lantmäteriets öppna geodata https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/

Lantmäteriets historiska kartor Historiska kartor http://www.lantmateriet.se/historiskakartor/

Kartrummet Skannade kartor från Stockholms universitetsbibliotek https://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/default.htm

Stockholms stad - Open Stockholm Portal http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/

Sveriges äldsta storskaliga kartor http://www.riksarkivet.se/geometriska

Saccess, satellitdatabas https://saccess.lantmateriet.se/portal/saccess_se.htm

SGU - Karttjänster http://www.sgu.se/produkter/kartor/

Fornsök - Riksantikvarieämbetet https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/

Geodataportalen - Sverige bit för bit https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv

Skogsstyrelsen - Kartor https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Skogsdataportalen http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/


Övriga geodata från Lantmäteriet
Geografiska Sverigedata från Lantmäteriet
Översiktskartan - 2012 GSD - Vägkartan - 2012 GSD - Terrrängkartan - 2012 GSD - Fastighetskartan topografi - 2012 GSD - Tätortskartan - 2012 GSD - Ortnamn - 2012 GSD - Ortofoto - 2012 GSD - Översiktskartan - 2003
Kontakta torsten.hakansson@su.se
Geodata från Stockholms stadsbyggnadskontor
Höjddata och ortofoton levererade 2006
Kontakta torsten.hakansson@su.se


Visningstjänster från NAPR** - Geodata från Georgien. National Agency of Public Registry i Tbilisi har vänligen givit oss tillgång till deras WMS-tjänster (som ännu inte är helt färdigutvecklade).

(Lägg till WMS-tjänst i ditt GIS-program och klistra in länkarna nedan)

Vektordata (Byggnader, fastigheter mm) http://nv1.napr.gov.ge/geoserver/ows?version=1.3.0&requestGetCapabilities&

Rasterdata (Flygfoton från olika år + topografiska kartor) http://mp0.napr.gov.ge/service?REQUEST=GetCapabilities

(TIPS! Zooma in ett mindre område t.ex. Tbilisi så laddas kartorna korrekt)

Kontakt: stefan.ene@humangeo.su.se


Se även Web Map Services (WMS)

geodata.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1