User Tools

Site Tools


ordlista

Ordlista

På intet sätt komplett men uppdateras då och då.

A
ArcGIS: ArcGIS är ett GIS-program producerat av Environmental Systems Research Institute (ESRI).
Attributtabell: En attributtabell lagrar icke-rumslig information i kolumner och rader om geografiska data - liknande kalkylblad.

B
Baskarta (basemap): En baskarta är en georefererad bakgrundskarta. Baskartor är normalt inte redigerbara och ger estetiskt tilltalande referens såsom flygbilder, topografi, terräng och gatuskikt.
Bilinear interpolation: Bilinear interpolation är en teknik för att beräkna värden för ett rutnätsläge baserat på fyra nät i närheten. Det tilldelar utgångscellvärdet genom att ta det vägda genomsnittet av de fyra angränsande cellerna i en bild för att generera nya värden.
Boolean Algebra: Boolean algebra är villkor som används för att välja funktioner med en uppsättning algebraiska förhållanden. Villkoren inkluderar AND, OR eller NOT. Venn-diagram används ofta för att representera Booleska operationer.
Buffert: Buffertverktyget är en närhetsfunktion som skapar en polygon på ett inställt avstånd som omger en vald funktion eller funktioner.

C
Computer Aided Design (CAD): CAD används främst av ingenjörer och arkitekter i syfte att producera två- och tredimensionella ritningar. Oftast med ett lokalt koordinatsystem.
Cylindrisk projektion: En cylindrisk projektion använder en cylinder för att utveckla en plan yta på en karta och kan vara ekvististant, konform och jämn yta. Cylindriska projiceringsexempel är cylindriska utsprång med lika ytor, Mercator-skydd och platta carree-projektioner.

K
Kartesiskt koordinatsystem: Ett koordinatsystem som specificerar varje punkt unikt med ett par numeriska koordinater. Det består av en x-axel (horisontell) och en y-axel (vertikal) som skär varandra i rät vinkel. Skärningspunkten kallas origo.
Konisk projicering: En konisk projektion använder en kon för att utveckla sin yta på ett plan. Meridianerna konvergerar vid en enda punkt, som kanske eller inte är Syd- eller Nordpolen.
Kontinuerligt raster: Kontinuerliga raster är rutnätsceller med gradvis förändrade data. Denna typ av yta har i allmänhet inga distinkta gränser för olika funktioner såsom digitala höjdmodeller (DEM), temperaturdata eller avstånd från funktioner.
Konturlinje: En konturlinje är ett konstant värde för att kartlägga alla variabler som höjd- och temperaturkartor. Konturlinjer används för att kartlägga lika värden och illustrera topografi eller lättnad på en karta. De är också kända som isopleth- eller isolinkartor.
Kontrollpunkt: Kontrollpunkter är XY-platser som är kända för att ha en hög grad av noggrannhet. De används för att konvertera digitaliserade koordinater från papperskartor och georeferenser till vanliga kartprojektionskoordinater.
Koordinattransformation: En koordinattransformation är omvandlingen från ett icke-projicerat koordinatsystem till ett koordinatsystem med hjälp av en serie matematiska ekvationer.
Koordinater: Koordinater är par (X, Y) eller tripletter (X, Y, Z) av värden som används för att representera punkter och funktioner i ett två- och tredimensionellt utrymme. X-värdet representerar det horisontella läget och Y-värdet representerar det vertikala läget. Z-värdet avser i allmänhet höjden vid den punkten
plats.
Kubisk konvolutionsinterpolation (Cubic Convolution Interpolation): Interpolation som liknar bilinear interpolation eftersom det är medelvärde kring omgivande celler. Istället för att använda de fyra närmaste cellerna baseras utgångsvärdet på i genomsnitt de 16 närmaste cellerna. Denna metod används vanligtvis för kontinuerliga ytor där mycket brus finns.
Kvantilklassificering: Kvantiklassificering är en klassificeringsmetod som delar klasser så att det totala antalet funktioner i varje klass är ungefär detsamma.

D
Datamodell: De två huvudsakliga GIS-datamodellerna är raster (raster) och vektorer. Rasters är uppsättningar pixlar med en specifik cellstorlek. Vektorer representerar punkter, linjer och polygoner.
Digital höjdmodell (DEM/DTM): En DEM är en modell med bara jordhöjd som representerar jordens yta. En DEM saknar normalt information om objekt såsom broar och träd.

E
Enhanced Thematic Mapper (ETM +): ETM + är en sensor utrustad på Landsat-7 som genererar bilder av jorden i 8 spektralband. De blå, gröna, röda, NIR och mid-infrared (MIR) har 30m upplösning (band 1-5, 7). Panchromatic (band 8) har 15 m upplösning. Det termiska bandet är 60 m upplösning.

F
Fält (attributtabell): Ett attribut som beskriver data i en geografisk datauppsättning som vanligtvis ses som kolumner i en tabell.
Flödesriktning: Flödesriktning beräknar riktningen som vattnet (eller någor annat) kommer att använda med lutning från angränsande celler. Detta bestäms vanligtvis av riktningen för den brantaste nedstigningen i varje cell. Skillnaden mellan z-värdet och lutningen beräknas mellan angränsande celler för att förstå det brantaste fallet.
Fokalanalys: Fokaloperationen är en rumslig funktion som beräknar ett utgångsvärde för varje cell med hjälp av grannvärden. Konvolution, kärna och rörelse

G
GDAL: Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) är ett C ++ -bibliotek för att läsa och skriva geografiska dataformat för raster, implementera vanliga GIS-operationer (fack, korsningar, sammanfogningar, klippning, etc.) med kommandoradverktyg. Den stöder gammal hårdvara och operativsystem och kräver mycket låga mängder minne.
Generaliseringsverktyg: Generaliseringsverktyget är en redigeringsprocess som förenklar formerna och kanterna på linjära eller polygonfunktioner på en karta. Med hjälp av en förskjutningstolerans kommer utmatningen att minska antalet vertikaler som används i linjen eller polygonen.
Geokodning: Geokodning är processen för att tilldela geografiska koordinater till platser baserat på gatuadress, stad / stad, provins / stat och land.
Geografiska informationssystem (GIS): GIS är ett datorbaserat verktyg som analyserar, lagrar, manipulerar och visualiserar geografisk information på en karta. GIS länkar geografiska platser på jorden med attributinformation som gör det möjligt för användare att visualisera mönster, förstå relationer och trender.
Geoid: En geoid är en mätbaserad modell av jordens form som främst används som grund för att tilldela terränghöjd. En geoid fungerar genom att beräkna vilken höjd oceanerna skulle nöja sig när de dras av tyngdkraften på ytan på den ellipsoiden (ekvipotentialytan).
Gnomonisk projektion: En Gnomonic-projektion använder spheroidens centrum som projektionscentrum. Gnomonic-projektioner sägs vara den äldsta kartprojektionen. De används i seismiska kartor eftersom seismiska vågor tenderar att resa längs stora cirklar.
GRASS GIS: GRASS GIS (Geographic Resource Analysis Support System) utvecklades av US Army Corps of Engineers och är en gratis och öppen källkods GIS-programvara. GRASS GIS används mycket i akademiska institutioner med över 400 moduler för GIS-analys.
Graticule: Graticules är linjer med latitud eller longitud på en digital eller kartotskarta och hjälper till att visa de geografiska platserna för kartfunktioner.
Greenwich Meridian (Prime Meridian): The Greenwich meridian är en longitudlinje som passerar genom Royal Observatory i Greenwich, England. I ett geografiskt koordinatsystem är det en longitudlinje som ska vara 0 °.
Geodetiskt Referens System 1980 (GRS 80): GRS80 är ett geodetiskt referenssystem som består av en global referensellipsoid och en gravitation eldmodell (geoid). För praktiska tillämpningar är referensellipsoiderna GRS80 och WGS84 identiska.

I
Idrisi: Idrisi är ett GIS / mjukvarupaket för fjärranalys som utvecklats av Clark Laboratories 1987. Det används ofta i utbildningssystem med en rad verktyg inklusive - bildklassificeringsverktyg, restaurering, förbättring, tidsanalys och objektbaserad bildanalys.
Inverse Distance Weighted (IDW) Interpolation: IDW-interpolation är en teknik som används för att uppskatta värden på osamplade platser baserat på värdet och avståndet för kända, samplade platser.
IKONOS: IKONOS är en kommersiell bildsatellit med hög upplösning som ger 1-meter panchromatisk och 3-meters multispektral (blå, grön, röd, nära-infraröd) bilder.
Infraröd: En infraröd bild representerar reflektans i rutnätceller som spelas in i de nära infraröda våglängderna, vanligtvis 0,7 till 1,1 mikrometer.
Interpolation: Interpolation är uppskattningen av platser som inte är samplade baserat på kända platssamplade värden. Interpolering används ofta för att härleda höjd, temperatur och andra förutsagda variabler i ett rutnät.
Skärningsverktyg (Överlägg/Intersekt): Korsningsverktyget är en GIS-bearbetningsoperation som använder två ingångar för att generera ett utgångsskikt. Det begränsar utgången som liknar klippet och bevarar attributen i båda ingångslagren.

L
Landsat: Landsat är NASA / USGS-uppdraget som sträcker sig över mer än tre decennier och åtta satelliter med rymdburna fjärravkänningskapaciteter för att skanna landresurser.
Latitud: Latitud är sfäriska koordinater för jordplatser som varierar i nord-syd riktningar. Latitudlinjer är vinklar på jordens yta som sträcker sig från 0 ° vid ekvatorn till 90 ° (norr eller söder) vid polerna.
Ljusdetektering och intervall (LiDAR): LiDAR använder laserpulsmätningar för att identifiera höjder, djup och andra egenskaper hos funktioner på jordens yta. Exempel på utgångar för LiDAR är digitala höjdmodeller, ljusintensitet och digitala ytmodeller.
Longitud: Longitud är koordinaterade på jorden som varierar i öst-väst riktningar. De uttrycks vanligen i grader som sträcker sig från 0 ° till + 180 ° öster och? 180 ° väster. Den främsta meridianen markerar 0 ° longitud och passerar genom Royal Observatory i Greenwich, England.

M
Magnetisk nordpol: Den magnetiska norr är en punkt i Kanada där de nordliga attraktionerna kommer in i jorden. Kompassnålar pekar i denna riktning som skiljer sig från riktigt geografiskt norr.
Kartlegenden: En kartlegende är en visuell grafik av den symbologi som används på en karta som berättar kartläsaren vad polygoner, linjer, punkter eller rutnätsceller representerar.
Kartprojektion: En kartprojektion är en systematisk återgivning av funktioner som gör en 3D ellipsoid eller sfäroid av jorden till en 2D kartyta. Eftersom 3D-ytor inte kan visas perfekt i ett tvådimensionellt utrymme, resulterar det alltid i vissa snedvridningar av konformitet, avstånd, riktning, skala och areal beroende på vald projektion.
MapInfo: MapInfo av Pitney Bowes (grundades 1986) är en GIS-program som tillsammans med ArcGIS och QGIS används inom förvaltning i Sverige.
Meridian: Meridianer (eller longitudlinjer) är koordinater på jorden som varierar i öst-västlig riktning. De uttrycks vanligen i grader som sträcker sig från 0 ° till + 180 ° öster och? 180 ° väster. Den främsta meridianen markerar 0 ° longitud och passerar genom Royal Observatory i Greenwich, England.

Q
QGIS: QGIS (tidigare Quantum GIS) är ett gratis och öppen källkodsprogram som låter dig skapa, redigera, visualisera, analysera och publicera geospatial information.

S
Skalstock: En skalstock visar grafiskt avståndet på kartan med enheter som kilometer eller meter. Skalstocken är proportionell mot kartans skala.
Spline: En spline är en interpolationsmetod som genererar en slät yta genom att använda flera begränsade polynomfunktioner som minimerar den totala ytan. Vi använder cookies för att optimera webbplatsens funktionalitet och ge dig bästa möjliga upplevelse. krökning.

T
Tematiskt lager: Ett tematiskt lager är en distinkt rumslig enhet i ett dataskikt. De avgränsas vanligtvis som punkter, linjer och polygoner.
Terrängskuggning: En skuggad lättnadskarta visar ljusstyrka och skuggor av terrängrektion med tanke på en solvinkel och riktning för solljus. (Hillshade på Engelska).
Thematic Mapper (TM): Thematic Mapper var en högupplösta skanner på Landsat-satelliter (Landsat 4 och 5). Den samlade bilder i synliga, nära infraröda, mellersta infraröda och termiska band av EM-spektrumet.
Topografi: Topografi är studier och kartläggning av jordens funktioner inklusive markytor, relief (relativa positioner och höjder) och naturens (vattenfunktioner, fysiografiska drag, etc.) och konstruerade funktioner (gränser, städer, parker, landmärken, transport, byggnader etc.)

V
Vektordatamodell: En vektordatamodell är en vanlig GIS-funktionsrepresentation av rumslig information baserad på de ning koordinater och attributinformation. Vektorer är punkter, polyliner och polygoner.

W
Våglängd: En elektromagnetisk våg producerar sinusformade mönster med särskiljbar form och längd. En våglängd är avståndet mellan toppen av en våg och dess på varandra följande våg.
Web Mapping Service (WMS): En WMS är inget annat än ett gäng brickor som är förinstallerade på serversidan som har bilder av lagren du är intresserad av. När du begär en karta skickar servern bildbitar av kartan i brickor. För prestanda kan de cache-cache bilderna i förväg med inställda skalor i förväg.

Z
Zonal operation: En zonal operation är en rumslig funktion som beräknar ett utgångsvärde för varje cell med den zon som innehåller den cellen.

ordlista.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1