User Tools

Site Tools


datafangst

Datafångst

Data färdigt att öppna i GIS program

Mycket data finns redan i format som kan öppnas direkt i ett GIS program. En lista över webbplatser med kartor och geodata har skapats för att göra det enklare att hitta sådan data. Från de källor som är markerade med symbolen går det att ladda ner data till din dator.

Det går att lägga in lager med bakgrundskartor, satellitbilder och geodata i ArcGIS 10 från ArcGIS Online. Detta är en så kallad WMS tjänst där data ligger kvar på ArcGIS Online när den visas och används på din dator. Du hittar dessa lager genom att välja:

File > Add Data > Add Data From ArcGIS Online…

Data från en tryckt eller digital karta

Ett annat sätt att få tag i data är att utgå ifrån en papperskarta eller en icke georefererad digital karta ((en georefererad karta innehåller referenser till ett koordinatsystem). I listan med källor till kartor och geodata som nämns ovan anger symbolen källor till tryckta kartor.

Tillvägagångssättet är följande:

  • Kartan skannas ((om den inte redan är digital)
  • Den digitala bilden bearbetas så att färger framträder tydligt och komprimeras så långt det är möjligt utan att intressanta detaljer försvinner
  • Den digitala och bearbetade bilden öppnas i ett GIS program och rektifieras så att den får koordinater och placeras på rätt plats i förhållande till andra lager
  • Om man med GIS önskar analysera det som syns i kartbilden krävs att bilden klassificeras. Detta kan göras manuellt genom vektorisering där man “ritar av” saker i kartan i form av punkter, linjer och polygoner.

Hur vektorisering går till i olika programvaror beskrivs via länkarna nedan:

Data genom kartering

Med kartering avses här metoder att konstruera data genom att klassifiera och positionera företeelser.

Data från tabell ((även registerdata)

Hur man kopplar samman data i form av en tabell till objekt i ett vektorlager beskrivs via följande länk:

I de fall det inte finns en vektorfil med objekt att koppla raderna i en tabell mot utan att det i tabellen istället finns en rumslig beskrivning ((såsom adresser eller koordinater) är det möjligt att omvandla tabellen till ett vektorlager med punkter med innehållet i tabellen som attributdata.

Om man har en tabell där en av kolumnerna består av adresser så finns det sätt att omvandla adresser till koordinater, något som beskrivs här.

Efter att det är gjort eller om tabellen redan hade kolumner med koordinater så kan man omvandla tabellen med koordinater till punkter i ett vektorlager enligt följande:

Data från fjärranalys

Fjärranalys går ut på att manuellt eller automatiskt klassificera sådant som framträder i satellitbilder och flygfotografier.

Skapa mer data från data

Interpolering handlar om att utifrån den data som redan är känd skapa ungefärlig data för övriga tider och/eller platser.

datafangst.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1