User Tools

Site Tools


roda_kartan

Röda kartan

Röda kartan är en översiktskarta i skala 1:250 000. Kartan redovisar öppen mark(inlkusive exempelvis åker och kalfjäll), skog och sankmarker. Topografin redovisas med höjdkurvor med 25 m ekvidistans samt terrängskuggningar. Kartan visar kommungränser som lägsta administrativ nivå samt det viktigare vägnätet. Kartan är på grund av den översiktliga skalan starkt generaliserad med förenklade linjer och ytor samt ett begränsat urval av ortnamn. Den ersattes av Översiktskartan.

Röda kartan bladet 15 Norrköping från 1997

Röda kartans kartbladsindelning

roda_kartan.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1