User Tools

Site Tools


befolkningsprognos

Befolkningsprognos

En befolkningsframskrivning eller befolkningsprognos är en förutsägelse om den framtida befolkningen. Befolkningsprognoser har ett flertal användningsområden. Bland annat för planering av t ex förskolor och skolor men också på längre sikt såsom prognoser av pensionssystemet eller framtida behov av vägar och annan infrastruktur.

Det finns flera metoder för att göra framskrivningar. Vilken metod man använder beror främst på tillgången på data, prognoshorisont och områdets storlek. Den vanligaste metoden för att göra framskrivningar är den så kallade kohort–komponent-metoden.

Principen är mycket enkel:

Befolkningen ett år = Befolkningen året innan – utflyttare + inflyttare – avlidna + födda

Framskrivningen görs sedan för en åldersklass i taget.

Befolkningsframskrivningar SCB

Population projections - Eurostat

World Population Prospects - FN

Film: Befolkningsprognos

befolkningsprognos.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1