User Tools

Site Tools


kartogram

Kartogram

Ett kartogram är en variant av tematisk karta men där områdens yta gjorts proportionerliga till exempelvis respektive ytas befolkningsmängd (eller annan statistik). man brukar dela in dem i två huvudgrupper. Kartogram som är sammanhängande, dvs ytorna sitter ihop såsom kartbilden ser ut ursprungligen, eller icke sammanhängande där ytorna kan liknas med öar utan att vara sammanlänkade. Man brukar också rekommendera att förenkla formerna för att man lättare skall uppfatta ytan och därmed värdet det representerar.

Denna typ av tematisk karta används ofta för att provocera eller skapa opinion, som exempelvis inkomst per capita i världen, men kan också användas som komplement till proportionella symbolkartor eftersom det handlar om att visualisera absoluta tal och inte intensitet eller relativa tal.

kartogram.jpg

Kartogrammet visar Sveriges kommuner där ytan är proportionerlig mot befolkningen år 2005. Bredvis finns en mer normalt projicerad karta som jämförelse. De tre storstadsområdena framträder på ett tydligt sätt i kartogrammet. Att utläsa direkta värden är dock mycket svårt. Som vägledning kan nämnas att Göteborg hade ca 480.000, Gotland ca 57.000, Stockholm ca 771.000 och Malmö ca 271.000 invånare. Lägg märke till hur hoptryckta många kommuner förefaller vara mellan dessa storstadsregioner och i fjällregionerna där kommunerna är vidsträckta.

Observera att den provocerande effekten försvinner i de fall de egentliga storleksförhållandena är okända för kartläsaren.

På hemsidan Worldmapper finns olika exempel på kartogram, exempelvis ett kartogram med världens befolkning.

Nedan ser du ett exempel på ett animerat kartogram

worldpopulationanimation.gif

Klicka här för att kartanimationen i full skala

kartogram.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1