User Tools

Site Tools


referenskarta

Referenskarta

En referenskartas syfte är att beskriva ett område. Till skillnad från tematiska kartor är ofta flera olika teman intressanta (vattendrag, byggnader, topografi, osv.). Vidare är det viktigt att kunna få fram positioner i kartan med hög noggrannhet, varför inte bara skalstock utan även gradnät brukar finnas inritade på tryckta referenskartor. Referenskartorna är ofta mer storskaliga än tematiska kartor.

Lantmäteriets kartor är exempel på referenskartor.

referenskarta.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1