User Tools

Site Tools


natverksanalys

Nätverksanalys

(nätverksanalys,vägdata,network,ArcGIS)

Nätverksanalys

Nätverksanalys är ett verktyg främst för att optimera förflyttning mellan två eller flera punkter i ett nätverk, ofta i form av vägar. Rörelse inom ett vägnät kan däremot användas för fler analyser än 'snabbaste vägen från A till B'.

Nätverksanalys kan appliceras på många olika sätt. Exempelvis: Hur bör brandstationer spridas ut för bästa täckning? Vilken ordning bör en budbil göra sina leveranser med ett givet antal stopp? Hur många adresser når en akutläkare med fem minuters svarstid?

Nätverksanalysverktyget har en rad underanlyser:

  • New Route
  • New Service Area
  • New Closest Facility
  • New OD cost Matrix
  • New Vehicle Routing Problem
  • New Location Allocation

Med Network Analyst verktyget skapas ny information i vektorformat med tillhörande attributdata utifrån de premisser användaren ställer upp. Information kan därmed exporteras och användas i andra analyser. För att Network Analyst ska kunna göra en nätverksanalys behöver vägdatan vara strukturerad i ett Network dataset. Läs mer om det här.

New route verktyget

Rutten visar snabbaste vägen med givna hållplatser och med hänsyn till trafikflöde.

New Route verktyget används för att generera en optimerad rutt utefter givna premisser, till exempel kortast tid eller kortast sträcka. För att göra en New Route beräkning krävs ett punktlager med hållplatser som infogas i ett befintligt vägnätverket.

Med denna analys kan man enkelt beräkna snabbaste vägen mellan två eller flera punkter och om attributdatan tillåter, även generera vägbeskrivningar. Det är även möjligt att lägga till och redigera barriärer i form av punkter, linjer och polygoner, vilket tvingar Network analyst att skapa alternativa rutter.

Vidare finns möjlighet att lägga till information om trafiktäthet för att analysera hur nätverkets framkomlighet påverkas av veckodag och klockslag. Linjer och tillhörande attributdata kan enkelt exporteras som nya shapefiler för andra analys och visualiseringssyften.

networkservicearea.jpg

Potentiella busshållplatsers upptagningsområde baserat på tid till fots.

New Service Area

New Service Area verktyget är ett sätt att använda vägnät (eller liknande) för att skapa polygoner med upptagningsområden. En eller flera punkter används som input för att beräkna hur lång tid det tar att resa från punkten utmed vägarna. Network Analyst kan därefter 'bygga ihop' polygoner utefter vägnätet.

Barriärer i form av punkter, linjer och polygoner går även att använda med New Service Area verktyget, då den likt de andra Network Analyst verktygen utgår ifrån vägnätet. Polygonerna (eller linjerna) som genereras kan även här exporteras och användas för vidare analyser och visualisering.

networkclosestfacility.jpg

Exempel på vilka sjukhus som ska svara på olyckstillbud. Notera att den ena resvägen är längre i km, men kortare i tid. 

New Closest Facility

New Closest Facility verktyget möjliggör en beräkning om vilken facilitet (till exempel brandstation, sjukhus, servicedepå etc) som ligger närmast en pågående incident. Analysen kan genomföras med olika kriterier, till exempel tid och avstånd samt till eller från pågående incident.

New OD cost Matrix, New Vehicle Routing Problem, New Location Allocation

De tre kvarstående analyserna bygger i stor del på de ovanstående analyserna. New OD cost matrix är egentligen en New route analys, fast utformad för att hantera större datamängder då resultatet inte är lika detaljerat för visualisering (men attributdatan finns där!).

New Vehicle Routing Problem (NVRP) är dock en analys som bygger på flera fordon som ska hinna “besöka” ett visst antal stopp. Ett tänkbart scenario är en lastbilsflotta som ska leverera varor under en förmiddag. NVRP analysen kan optimera rutten (likt new route analysen) fast med tillhörande begränsningar, till exempel arbetstider för chafförer, övertidsersättning, milkostnad, timkostnad, lastkapacitet och så vidare. Analysen är med andra ord användbar i väldigt specifika situationer dock inte särskilt tillämpningsbar i andra.

Location Allocation verktyget är till för att optimera lokalisering beroende på vilken begränsningsfaktor som bestäms. Till exempel kan den användas för att bestämma vart det är mest lämpligt att lägga ett varuhus givet att man vet var ens kundgrupp bor och beter isig. Skillnaden mellan Location Allocation och service area är i första hand att Location Allocation tar efterfrågan i beaktande. Genom att infoga efterfrågan som punkter (där kunderna bor eller där man vet att efterfrågan finns) kan ett antal potentiella lokaliseringar utvärderas och den optimala platsen bestämmas.

natverksanalys.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1