User Tools

Site Tools


layout_view_i_arcgis_10_0

Layout View i ArcGIS 10

I ArcGIS går det växla mellan två olika vyer; Data View och Layout View. En enklare beskrivning av dessa två lägen är att Data View fungerar ungefär som ett digitalt arbetsbord, medan Layout View visar kartbilden i pappersvy. I Layout View genomförs utformning av själva kartan, vilken sedan exporteras till lämpligt format. Du växlar från Data View till Layout View via

View > Layout View

Här framträder kartbilden istället på ett A4 ark. Bilden ligger inom en ruta vars storlek kan justeras genom att dra med pilen pil.PNG i hörnen. Formatet kan ändras via

File > Page and Print Setup

I listan vid Size finns ett antal format att välja mellan. Du kan även välja att ha kartbilden liggande genom att välja Landscape istället för Portrait.

Notera att ett nytt verktygsfält automatiskt visas då du växlar över till Layout View där du bland annat finner ett antal zoom och navigeringsverktyg.

Kom ihåg att dessa verktyg är ett komplement, det går även bra att använda de vanliga verktygen i Layout View för att navigera till önskat område i kartbilden. Om ett visst lager ska bestämma kartans geografiska utbredning kan du högerklicka på det i Table of Contents och välja Zoom To Layer.

Om du exempelvis endast vill visa geografisk data inom ett visst område kan du klippa överflödig information med hjälp av verktyget ''Clip''.

Via Insert menyn kan ett antal saker infogas i kartbilden vilka fungerar som hjälpmedel för för orientering och tolkning av kartan. Från denna meny kan exempelvis skalstock och norrpil infogas i ArcGIS 10, något som de flesta kartor innehåller. Kartan bör även innehålla en teckenförklaring eller Legend, vilken förklarar färger och symboler i kartan. Här beskrivs närmare hur du infogar en teckenförklaring i ArcGIS 10. Under Insert menyn finner du även Title för att infoga en titel på kartan, samt funktionen Text för att placera ut text i kartbilden.

Vid framställning av digitala kartor finns ett antal saker att tänka på gällande dess utformning. Olika typer av kartor används beroende på vilken typ av rumslig information som ska visualiseras, läs mer om presentation och kartutformning här. Även färgval är avgörande för en kartas läsbarhet.

I exemplet nedan visas Frescati med omnejd.

Glöm inte att exportera kartan till ett bildformat via

File > Export Map

I rutan som kommer upp väljer du önskat namn på filen, i vilken katalog den ska sparas samt önskat format, exempelvis JPEG.

Även om kartan visas som ett papper i Layout View, sparas alltså inte kartfilen i bildformat då du klickar på File > Save. Då sparas endast projektet (mxd filen) i just detta läge.

Längst ner i vänstra hörnet i kartbilden finns två ikoner vilka är genvägar för att växla mellan Data View och Layout View.)

layout_view_i_arcgis_10_0.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1