User Tools

Site Tools


vektor_till_raster_i_arcgis_10

Vektor till raster i ArcGIS 10

Vektorlager (punkter, linjer och polygoner) kan göras om till rasterdata med hjälp av verktyget:

ArcToolbox > Conversion Tools > To Raster > Feature to Raster

I den ruta som kommer upp är Input features det vektorlager som ska göras om. Field den kolumn i attributtabellen som man vill ta med till det nya lagret (vanligtvis KKOD när det gäller data från Digitala kartbiblioteket) och Output raster den rasterfil som skapas.

Att göra om vektordata till raster kan vara nödvändigt för vissa analyser eller om man vill göra en sammanläggning av flera lager i rasterformat.

vektor_till_raster_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1