User Tools

Site Tools


haradskarta

Häradskarta


Utsnitt av Sollentuna Härad (uppmätt 1901-1902)

Häradskartan är en ekonomisk karta som påbörjades 1859 och där det sista bladet gavs ut 1934. Kartan gavs i början ut som blad begränsades av häradernas gränser, därav benämningen, som inte är officiell. Kartan kallades vanligen ekonomisk karta eller liknande. Kartan karterades i skala 1:20 000 i södra Sverige, men trycktes i skala 1:50 000 under 1800 talet. Efterhand kom dock kartan att tryckas i samma skala som stomkartorna, dvs 1:20 000. Stomkartorna eller konceptkartorna finns skannade och tillgängliga digitalt från Lantmäteriet. I norra Sverige, Norrbotten, kom kartorna att tryckas i skala 1:100 000.

Kartorna är mycket detaljerade och har fältmätts, med storskaliga kartor som grund. Dessa storskaliga kartor, Laga skifteskartor och liknande förminskades till skala 1:20 000 och klistrades samman till stomkartor.

Kartorna innehåller fastighetsgränser (de som är tryckta i skala 1:20 000), markanvändning med åker och äng, skogstecken visar skogens karaktär (i södra Sverige). Bebyggelsen särskiljs i bostadshus och ekonomibyggnader: lador, uthus m.m. Man får en mycket bra bild av samhället som omvandlades fort under andra hälften av 1800 talet och det tidiga 1900 talet, med järnvägar och tilltagande urbanisering.

Till kartan kom mycket omfattande beskrivningar där enskilda byars och gårdars arealer och andra tillgångar räknas upp. Kartorna ger sådeldes en statistisk bild av tillståndet i landet.

Du hittar dessa kartor (och andra) digitalt på “Kartrummet” på Stockholms universitetsbibliotek.

haradskarta.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1