User Tools

Site Tools


distance_spatial_analyst_tools_i_arcgis_10

Distance (Spatial Analyst Tools) i ArcGIS 10

Distance är benämningen på en samling verktyg i ArcToolbox som används för att analysera företeelser kopplade till avstånd i rasterformat. Verktygen går att hitta i samlingen:

ArcToolbox » Spatial Analyst Tools » Distance

Listan med de verktyg som ingår kan läsas nedan, följt av mer ingående beskrivning av ett urval av verktygen.

 • Corridor
 • Cost Allocation
 • Cost Back Link
 • Cost Distance
 • Cost Path
 • Euclidean Allocation
 • Euclidean Direction
 • Euclidean Distance
 • Path Distance
 • Path Distance Allocation
 • Path Distance Back Link
Euclidean Distance

Verktyget räknar fram ett rasterlager som anger hur långt det är fågelvägen från varje pixel till det närmaste objektet ((eller icketomma pixeln). Detta verktyg kan användas för samma ändamål i rasterdata som buffrar kan användas för vektordata.

Figuren nedan visar ett exempel där avståndet till närmaste byggnad räknats fram.

Mer information om Euclidean Distance på ArcGIS Resource Center

Euclidean Allocation

Verktyget bygger liksom Euclidean Distance på fågelvägen men anger istället för avstånd den punkt eller det objekt som ligger närmast varje pixel i rastret som skapas.

Figuren nedan visar ett exempel där olika ytor framträder för de områden som ligger närmast samma byggnad. Byggnaderna behöver en igenkänningssiffra ((heltal) för att verktyget skall kunna användas. Kolumnen med igenkänningssiffror är det som i verktyget kallas Source field.

Mer information om Euclidean Allocation på ArcGIS Resource Center

Cost Distance

Verktyget bygger på samma princip som Euclidean Distance, men istället för fågelvägen mäts “kostnaden” att ta sig från en pixel till närmaste objekt. För detta krävs ett så kallat kostnadsraster som anger hur mycket varje längdenhet kostar. Om kostnadsrastret skulle ha ett konstant värde 1 så skulle resultatet bli fågelvägen.

I exemplet nedan så får vatten, åker och industriområden värdet NoData då vi utesluter möjligheten att gå på de områdena. Öppen mark och bebyggelseområden ges värdet 1 och skog 5. Detta utifrån antagandet att det tar fem gånger längre tid att gå igenom skog än över öppen mark. Kartan nedan visar kostnadsrastret.

Rasterfilers värde klassas om med verktyget:

:ArcToolbox » Spatial Analyst Tools » Reclass » Reclassify

Figuren nedan visar resultatet från byggnaderna och kostnadsrastret. Avstånd mäts nu i tid gånger hur lång tid det skulle gå att gå en sträcka i öppen mark.

Cost distance är ett vanligt verktyg för att beräkna tid det tar att åka längs vägar.

Mer information om Cost Distance på ArcGIS Resource Center

Cost Allocation

Analysverktyget Cost Allocation använder liksom Cost Distance ett kostnadsraster. Men istället för att räkna ut avståndet så anges vilket objekt som kostar minst att ta sig till. Figuren nedan visar exempelvis områdena som hör till respektive byggnad om man utfår ifrån samma kostnadsraster som ovan.

Mer information om Cost Allocation på ArcGIS Resource Center

distance_spatial_analyst_tools_i_arcgis_10.txt · Last modified: 2023/12/12 17:04 by 127.0.0.1